Αγίων Πατέρων των αναιθερέντων εν Ραϊθώ 33 και Σινά 38 (14 Ιανουαρίου)

 

14

Απολυτίκιον.

Ηχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ…

Ως άγιόλεκτος του Λόγου χορεία, εν τω Σινά και Ραϊθώ οί Αββάδες, άγγελικώς ήρίστευσαν άγώσιν ιεροίς ίδρώσι γαρ ασκήσεως, των αιμάτων τούς όμβρους, μυστικώς κεράσαντες, χαρισμάτων κρατήρα, πνευματικώς προτίθενται ημίν, εξ ου τρυφώντες, αυτούς μακαρίσωμεν.

Advertisements